Achtergrondinformatie Veerkrachtscan

De Veerkrachtscan geeft teams grip op veerkrachtontwikkeling. Persoonlijke feedback verhoogt deelname. Hier vind je een toelichting op het construct en rapportage en een artikel met onze visie op onderzoek.

Toelichting scan

33 complementaire vragen zijn integraal opgezet vanuit positieve psychologie. De antwoorden bieden inzicht in zowel individuele als organisatie-veerkracht, vitaliteit, effectiviteit en inspiratie. Dit zijn de kernthema’s van duurzame inzetbaarheid. We stellen ook vragen over de beschikbare ondersteuning. We kijken samenhangend.

De kern wordt gevormd door twee veerkracht thema's: zes vragen over persoonlijke veerkracht en zeven vragen over organisatie-veerkracht. Deze vragen zijn geïnspireerd op het onderzoeksresultaten van Seydel (persoonlijk) en Mallak (organisatie). De thema's vitaliteit en effectiviteit zijn samengevoegd in één dimensie van dit construct.

Ontwikkeling

Centraal in het instrument staat veerkracht. Ruimte en perspectief zijn immers geen gegeven, ze veranderen in de loop der tijd. Er doen zich kansen voor, maar ook tegenslagen. Veerkracht is zowel een eigenschap als een vaardigheid om met de veranderingen in ruimte en perspectief om te gaan. Mensen, maar ook teams en organisaties kunnen meer of minder veerkrachtig zijn, maar veerkracht kan altijd worden vergroot. Waar wordt de ruimte gevonden? Hoe wordt het perspectief vastgehouden of vernieuwd?

Voorbeeld-rapportage

Hier vind je de voorbeeldrapportage van de Veerkrachtscan. Ter bescherming van onze kennis, zijn niet alle vragen leesbaar. Uiteraard ontvangen opdrachtgevers onze vragen.

De kern van de veerkrachtrapportage is het overzicht van de score en impact per vraag. Daarmee kunnen de zogenaamde hefbomen worden geïdentificeerd. Dat zijn de items die statistisch gezien een grote impact hebben op positieve verandering. In een adviesgesprek koppelen we de resultaten uit het rapport aan de aanwezige kennis en ervaring in de organisatie. Daaruit volgt een gedragen prioriteit voor ontwikkeling.

Een selectie van relevante artikelen

Artikel: MTO: verplicht nummer of kans?

Drie groepen hebben kritiek op vragenlijstonderzoeken: wetenschappers wijzen erop dat kwantitatief onderzoek niet leidt tot inzicht; managers hebben als kritiekpunt dat het onderzoek een klaagcultuur versterkt en medewerkers hebben de kritiek dat het rapport in de la verdwijnt. Hebben zij een punt? <Lees verder>

Hoe houden we de veerkracht vast?

Er blijkt latente veerkracht aanwezig; een kado, waarvan veel leidinggevenden niet wisten dat het er was. <Lees verder>