Adviesproposities


De organisatiekunde onderscheidt vijf fasen van ontwikkeling: Probleemverkenning, probleemanalyse, ontwerp van een oplossing, implementatie en evaluatie. Ik lever altijd maatwerk. De vijf korte verhalen uit mijn adviespraktijk hieronder zijn voorbeelden hoe ik deze fasen in combinatie of losstaand invul om de waardecreatie van organisaties te verbeteren.


Alle interventies hebben op cultuurverandering gerichte intenties, een academisch fundament en staan in de pragmatisch-filosofische traditie; 'Wat werkt is waar'. Ik maak gebruik van gevalideerde instrumenten en aanpakken en benut mijn ervaring en netwerk. Omdat verhalen in organisaties belangrijk zijn, is overzicht, inzicht en mede-auteurschap van betrokkenen nodig. Dit kenmerkt mijn benadering van vraagstukken.


Probleemverkenning

Een regionale uitvoeringsorganisatie heeft weinig ervaring met leren en ontwikkelen en vraagt zich af wat dat zou kunnen opleveren. Door middel van een breed spectrum onderzoek wordt een foto gemaakt van de kwaliteit van het werk en het probleemoplossend vermogen; zowel individueel als organisatorisch. Dit levert scherpe vragen op. In de gesprekken hierover komen de kansen voor - en weerstanden tegen - leren en ontwikkelen op tafel.


Probleemanalyse

In een middelgroot MKB bedrijf wordt het verdienmodel bedreigd door mogelijke intreders. Hoger management en middenkader worden het niet eens over een nieuwe strategie, waardoor noodzakelijke initiatieven achterwege blijven en klantrelaties verslechteren. Door de ideologieën achter de waardepropositie van intreders te analyseren wordt duidelijk hoe bestaande klanten kunnen worden betrokken bij een aangescherpte waardepropositie. Een waarde georiënteerde dialoog hierover met klanten wordt in een leerteam met accountmanagers verbeterd. Het resultaat is een verbeterd verdienmodel en betere klantrelaties.


Interventie-ontwerp

In een gemeentelijke organisatie waar de werkdruk, uitputting en het verloop hoog zijn, zijn al meerdere interventies uitgeprobeerd; met onvoldoende effect. Het lukte niet goed om op alle niveaus verantwoordelijkheden voor verandering te ontwikkelen. Eerdere interventies werden mede daarom niet afgerond. Het ontwerp van kleinschalige, gedragen veranderinitiatieven van onderop begint bij het geven van vrijheid over de leervraag. Leerteams worden ondersteund met gevalideerde aanpakken en managementrollen worden oplossingsgericht betrokken.


Interveniëren

In een landelijke uitvoeringsorganisatie wordt professioneel gedrag gedefinieerd met begrippen als vakmanschap, helderheid en duidelijkheid. Een allergie tegen zaken die minder helder en duidelijk zijn, belemmert een vraag- en klantgerichte houding. Met behulp van een persoonlijk en kwetsbaar verhaal in het omgaan met tegenslagen, komt de dialoog op gang over de waarde van persoonlijke keuzevrijheid. Het effect is dat organisatiewaarden meer in balans komen met menselijkheid, groei en ontwikkeling. Bedrijfsprocessen en feedback daarop worden hiermee verbeterd.


Evalueren

Een evaluatie van vijf jaar interveniëren op het thema werkdruk binnen een Universiteit leert dat altijd naar oplossingen in strategie of structuur is gezocht. Het thema cultuur is steeds gemist. Er worden toekomstgesprekken georganiseerd. Medewerkers geven daarin aan waarden als erkenning, waardering en talentbenutting te willen werken. Het resultaat is het naar elkaar uitspreken van het belang ieder op zijn of haar talent te waarderen en er samen het beste van te maken. Dit is het begin van een nieuwe, meer op dialoog gerichte samenwerking aan verbetering.