Privacystatement Maarten de Winter organisatieadvies

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt of in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij informeren u graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Contactgegevens:

Maarten de winter Organisatieadvies

Maasdijk 50

4284 VC Rijswijk (NB)

Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u uw gegevens invult op onze website of contact met ons opneemt of in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Ook vragen we om werknemersgegevens in het kader van het objectiveren van werkdruk met de Taaktuner en het vervaardigen van de waardecreatiescan of de conversiemeter.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In ons CRM-systeem verwerken wij uitsluitend de volgende gegevens:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Telefoon

- Mailadres

- Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)

Wij verwerken uitsluitend de volgende gegevens voor het tot stand laten komen van de Conversiemeter of de Waardecreatiescan:

- Leeftijd; om gemiddelde leeftijd te bepalen (eventueel uitgesplitst naar man/vrouw);

- E-mailadres; om enquêtes uit te sturen naar medewerkers waarmee geen interview heeft plaatsgevonden;

- Dienstverband (bepaalde/onbepaalde tijd, full-time/part-time, duur dienstverband).

- Functie (om zo goed mogelijk van waarde te zijn in het beoordelen van passend opleidingen)

Voor de Taaktuner maken we gebruik van de volgende gegevens:

- E-mailadres; om wachtwoorden te kunnen herstellen

- Beschikbare tijd voor het uitvoeren van taken in het kader van het werk, waaronder vakantiedagen, dagen voor

opleiding en

- Benodigde tijd voor het uitvoeren van routines, taken en ad-hoc werkzaamheden.

Onze contactformulieren over opleidingen verzamelen de volgende gegevens:

- Uw functie, om zo goed mogelijk van waarde te zijn in het beoordelen van passend opleidingen.

- Uw e-mail adres om contact op te kunnen nemen.

Voor welke doeleinden gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om de volgende redenen:

- Indien u een contactaanvraag indient op onze website: om contact met u op te nemen;

- Indien u een klant of prospect bent: om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening;

- Indien u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief: om onze Jaarlijkse Nieuwsbrief aan u toe te sturen;

- Voor het vervaardigen van adviesrapporten met de Conversiemeter of de Waardecreatiescan en de Taaktuner.

Persoonsgegevens zullen niet voor alle doeleinden tegelijkertijd worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van Maarten de Winter. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar info@maartendewinter.nl. Maarten de Winter zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van Maarten de Winter.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via internet is gegarandeerd volledig veilig. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek.

Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Indien u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres verwijderd. Hetzelfde geldt voor uw contactverzoek via het contactformulier: nadat met u contact is opgenomen en uw gegevens in dit kader niet meer nodig zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld!

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken gebruik van het programma Zoho. Zoho is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en waarborgt een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Zoho is namelijk aangesloten en gecertificeerd namens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst. De privacyverklaring van Zoho vindt u hier.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. Hierna worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/verwijderd en kunnen wij u niet langer identificeren aan de hand van deze gegevens. Dit gebeurt direct op uw verzoek en in het kader van werknemersgegevens ten behoeve van het vervaardigen van de rapportage uiterlijk 12 maanden na oplevering van het adviesrapport.

Welke cookies plaatsen wij op onze website?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw webbrowser op uw computer of andere apparatuur worden geplaatst. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies.

De functionele cookies gebruiken wij om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cookies die sessiegegevens onthouden. Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij ons een verzoek in te dienen om:

 • uitsluitsel te verkrijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, inzage van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;

 • rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;

 • wissing van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien
  a) uw gegevens niet langer nodig zijn
  b) u uw toestemming voor verwerking intrekt
  c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of
  d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien
  a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren,
  b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens,
  c) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;

 • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

U zult zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, een reactie ontvangen van ons. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Maarten de Winter. Hetzelfde geldt voor een afwijzing van uw verzoek door ons ten aanzien van uw bovengenoemde rechten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en kan nadien nog worden gewijzigd. Wij zullen uw persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@maartendewinter.nl.