• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://www.maartendewinter.nl/uploads/images/leden/illustratie_juni_2017.jpg

de Tijdgenerator

In veel branches is er een transitie aan de gang. Nederland kantelt. Nieuwe perspectieven zijn nodig. Een bril gebaseerd op “tijd” kan helpen!

Objectieve en subjectieve tijd

Tijd heeft twee gezichten; een objectief en een subjectief.

Onze objectieve tijd is een afspraak tussen mensen (sociaal construct) dat is afgeleid van het ruimtebegrip en de beweging van de planeten daarin: de kosmologische tijd. Wat begon met de zon en de zonnewijzer is doorontwikkeld. Met de ontwikkeling van het spoorwegnet werd de verregaande synchronisatie en standaardisatie van tijd in gang gezet. Tot de atoomklok.

In subjectieve zin is tijd puur persoonlijk. Wat voor de één saai en langdradig is, is voor de ander een genot waarin de tijd vliegt. Hoe je tijd ervaart hangt af van de vraag welke beleving het oproept; welke talenten je kunt inzetten, met wie je het ervaart, welke perspectieven je hebt en hoe waardevol het is - om maar enkele aspecten te noemen.

Hoewel er niets aan de objectieve tijd verandert is (er zitten immers nog steeds 24 uur in een dag), ervaren veel mensen deze tijd als een versnellende tijd. De tijd is minder maakbaar en veel mensen beleven de tijd als een tijd van van alles te moeten. Veranderingen komen steeds sneller en met steeds meer onzekerheid. Er moet steeds meer in steeds minder tijd.

In veel organisaties heerst het idee dus steeds sneller te moeten organiseren. De klant is immers gebaat bij efficiëntie, lage kosten en snelheid (objectieve tijd). Maar steeds meer klanten zoeken ook beleving (subjectieve tijd). Het gaat niet om de diagnose-behandel-combinatie maar om het genezen; niet om de les maar om het leren; niet om de auto maar om het reizen. Aandacht maakt alles mooier, zegt IKEA.
Waardering wordt afgemeten op de totale beleving. Dus niet of/of maar en/en. Vanuit ondernemerschap geredeneerd is subjectieve tijd dan ook een belangrijk thema voor waardecreatie in organisaties.

Ook vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, competenties en bevlogenheid is tijd in beide betekenissen een belangrijk begrip. De topsporter - om een bekende analogie te gebruiken - die te veel traint raakt overtrained; de verkeerde oefeiningen geven verkeerde resultaten; iedere topsporter heeft een eigen talent. 

Kun je beide tijden zien?

Tijd heeft altijd een centrale rol gespeeld in economische organisatievormen. Twee objectieve verschijningsvormen van tijd, namelijk tijd is geld en tijd is snelheid, zijn manieren van denken geworden waarmee tal van uitdagingen konden worden omgezet in waardecreatie. Nu we in een versnellende tijd terecht zijn gekomen; nu er niet meer tijd is en tijd de meest schaarse productiefactor is geworden is de vraag hoe wij de kwaliteit van tijd kunnen vergroten acteel geworden.

Wanneer bedrijfsprocessen alleen met een tijdsbewustzijn van geld en snelheid worden vormgegeven, wordt de nieuwe mogelijkheid voor waardecreatie gemist. De ontwikkeling van waarde in beleving, kwaliteitservaring, participatie, actieve betrokkenheid, talent, mogelijkheden en dergelijke bieden meerwaarde. De traditionele bedrijfskunde en economische theorie is vooral gericht op de objectieve tijd. De onbenutte mogelijkheden vinden we, door aandacht te geven aan de subjectieve tijd in organisaties. Dit kan worden gerealiseerd door een derde perspectief aan tijd toe te voegen, namelijk de subjectieve kwaliteit van tijd. Tijd is aandacht. En wat je aandacht geeft groeit.

Tijd in waardecreatie

Door dit onbenutte potentieel te koppelen aan de nog onvervulde klantbehoefte, ontstaan nieuwe mogelijkheden die zowel de vitaliteit, competenties en bevlogenheid van medewerkers kan vergroten als klantwwaarde kan ontwikkelen. Op dit snijvlak van duurzame productiviteit en duurzame inzetbaarheid lig een te ontwikkelen kwaliteit in de orgaisatie. De Tijdgnerator geeft een eerste idee hoe deze kwaliteit kan worden vergroot.

Mogelijkheid 1: Balans 

Veel mensen zoeken naar balans. Tussen werk en privé, maar ook in het werk zelf. Balans tussen beschikbare en benodigde tijd is een voorwaarde voor het vergroten van de kwaliteit van tijd. Professionals hebben tijd nodig om op hun rol in het proces te kunnen reflecteren. Dat kan alleen wanneer er een beleid en instrumenten zijn om deze balans zichtbaar, bespreekbaar en realiseerbaar te maken. Door in de spiegel te kijken van tijd kun je je taken en de waarde die deze toevoegen evalueren. het resultaat balans gaat dus zelforganisatie vooraf. Dit start met individueel bewustzijn van het belang van tijd.

Mogelijkheid 2: Zingeving

Alleen gaat harder, maar samen kom je verder. Dat langere termijn perspectief wordt steeds belangrijker. In samenwerking en om alle aanwezige mogelijkheden van mensen te mobiliseren. En dus investeren we in dialoog met klanten en andere stakeholders door taal, begrip, inzicht te gaan delen en op zoek te gaan naar mogelijkheden elkaar te versterken. Dat is sociale innovatie en dat procs volgt vier stappen: Overzicht, inzicht, invloed, overvloed. Daarmee bouw je aan betrokkenheid op elkaar

Mogelijkheid 3: Zeggenschap

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. We gaan aan de slag met een helder beeld van de meerwaarde en de verwachtingen van in te nemen rollen. Dan komt het erop aan de zeggenschap zo te orgaiseren, dat er voldoemde ruimte is om op werkelijke behoeften in te kunnen blijven spelen. Om de co-creatie vorm te geven. Dat kan alleen wanneer de betekenis van wat we samen doen individueel wordt beleefd: De missie in de mens tot leven komt.

Het toevoegen van kwaliteit aan tijd is een circulair proces. Misschien herken je de verschillende perspectieven "IK", "HET", en "WIJ". Je doet het met elkaar voor de klant: "ZIJ". Door hen te betrekken wordt dat steeds meer "WIJ".

Samenvattend

Bij ondernemen in de nieuwe tijd is het van belang meer waarde aan de tijd toe te voegen. Geld, snelheid en vooral ook aandacht zijn daarin van belang voor klanten én medewerkers. Waardecreatie kun je vormgeven in regelkringen met tijd. Deze kringen zijn de bronnen van het vakmanschap, de betrokkenheid en het talent aan en voedt de verandering en vernieuwing in de organisatie. Dit alles ten dienste van de klant.

We kunnen je van dienst zijn met een integrale visie op tijd. We beschikken over moderne instrumenten om de objectieve en subjectieve tijd te meten en besprekbaar te maken. We kunnen je helpen meer waarde aan de tijd van je klanten toe te voegen. Wie bewuster met tijd omgaat, heeft er meer van.

Een eerdere versie van dit blog verscheen bij lerendeleiders.lerendeleiders.nl/organisatiesleiden/503-tijd-in-waardecreatie-het-einde-van-het-tijdperk-van-wendbaarheid
Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie