• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Waardegedreven econoom

Om niet te verdwalen in moderniteit is een stevig kennisfundament noodzakelijk. Economen hanteren als gedeeld streven de schaarse productiefactor zo waardevol mogelijk te benutten. Wat schaars is, speelt een rol bij het nadenken over de vaag hoe je waardevol kunt zijn. Geld, kennis en tijd zijn schaarse productiefactoren. Feiten, meningen en mogelijkheden bepalen het speelveld om deze productiefactoren productief te maken.

Omdat met name tijd bijzonder schaars is geworden, staat het streven de kwaliteit van tijd te verbeteren in Maarten's werk centraal. Daarbij worden andere schaarse productiefactoren niet veronachtzaamd. Daarmee kunnen organisaties hun praktijken, taal en mogelijkheden ordenen om waarde te creeren. Dat biedt overzicht en betere afstemming zodat organisaties in flow kunnen komen. In klantverhalen publiceert Maarten daarover. Interventies worden wetenschappelijk geevalueerd. 

Tijd?

Tijd is in steeds meer organisaties de meest schaarse productiefactor geworden. Hoe mensen daarmee omgaan kan worden verbeterd en vanuit autonomie worden beïnvloed. Daar is een samenhangende methode voor ontwikkeld en beschikbaar.

Het werk van een adviseur begint vaak bij een probleem. De typische problemen rondom schaarse tijd zijn inefficiency, lange doorlooptijden van processen, werkdruk en zingevingsvragen. Via tijd zijn de oplossingsrichtingen daarvan met elkaar te verbinden. Zo wordt een probleem omgebogen naar waardecreatie.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie